bak bergendang ke sirukam, perut kenyang emas boleh

Maksud: Keuntungan yang diterima secara berlebih-lebihan