salah bawa

Maksud: Tidak pandai mentadbir sesuatu hal atau tersalah mengamalkan sesuatu ajaran

berkongsi