belanja bidan

Maksud: Upah yang diberikan kepada bidan yang menguruskan kelahiran bayi.