alur bertempuh, jalan berturut

Maksud: Dilakukan menurut adat (kebiasaan yang lazim)

berkongsi