buruk-buruk bak embacang

Maksud: Pengetahuan (akal) bukan hanya terdapat pada orang yang elok rupa sahaja

berkongsi