raja penomah

Maksud: Pemberian kepada bakal mertu

berkongsi