umpama jari di tangan, ada bercincin ada tidak

Maksud: Hukuman yang tidak adil

berkongsi