memahat di dalam baris, berkata dalam pusaka

Maksud: Mengerjakan sesuatu dengan aturannya (supaya selamat)

berkongsi