menohok kawan seiring

Maksud: Mencelakakan kawan sendiri

berkongsi