ahli kitab

Maksud: Orang yang berpegang teguh kepada kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil atau Al-Quran nul-Qarim.

berkongsi