akar terjumbai tempat siamang bergantung

Maksud: Daripada perkataannya dapat diketahui kesalahan seseorang

berkongsi