berkain dua

Maksud: Anak perempuan yang sudah dewasa

berkongsi