bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni

Maksud: Persahabatan yang sangat karib.