di lurah maka hendak angin, di bukit maka hendak air

Maksud: Berkehendakkan sesuatu tidak pada tempatnya

berkongsi