hendak menangguk ikan, tertangguk akan batang

Maksud: Hendakkan laba tetapi jadi rugi

berkongsi