waris asli

Maksud: Orang yang berhak menerima atau mewarisi harta pusaka orang yang meninggal

berkongsi