bagai aur bergantung ke tebing, bagai tebing bergantung ke aur

Maksud: Hidup dengan tolong-menolong antara satu sama yang lain. (= sebagai aur dengan tebing)

berkongsi