orang keluaran

Maksud: Orang yang di luar lingkungan istana

berkongsi