salah bunuh memberi balas, salah cencang memberi pampas

Maksud: Kesalahan mestilah dihukum menurut kadarnya (menurut adat yang telah ditetapkan)

berkongsi