buntat hendak menjadi gemala

Maksud: Orang kecil hendak menjadi orang besar

berkongsi