buntat hendak jadi gemala

Maksud: Tidak tahu diuntung