diturutkan gatal tiba ke tulang

Maksud: Jika menurut hawa nafsu, akhirnya membawa binasa

berkongsi