rantau jauh diulangi, rantau dekat dikendanai

Maksud: Harta benda (jauh mahupun dekat) hendaklah dijaga supaya terselamat

berkongsi