timbang terima

Maksud: Penyerahan dan penerimaan sesuatu tugas

berkongsi